>

Celem audytu podatkowego jest ustalenie prawidłowości podstawy opodatkowania i wysokości podatku oraz terminowego rozliczenia  podatków w urzędami, a także jest również wskazanie rozwiązań prawidłowych lub ograniczających  zidentyfikowane ryzyka podatkowego.

Zazwyczaj audyt podatkowy dotyczy:

1.Podatku od towarów i usług

2.Podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych

3.Zaliczek przekazanych na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych obliczonych od wynagrodzeń

4.Składki ZUS

5.Podatki lokalne

6.Inne obciążenia budżetowe

Wybór pozycji audytowych i  zakresu rozliczeń  podatkowych uzależniony jest od decyzji Klienta.

Zakres audytu podatkowego obejmuje:

Analizę z punktu widzenia rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej (zdarzenia gospodarcze, operacje gospodarcze).

Ustalenie właściwych podstaw opodatkowania, stawek podatkowych i wysokość podatku w audytowanym okresie.

Ustalenie prawidłowości deklarowanych podstaw i wysokości rozliczeń budżetowych w okresie objetym audytem.

Rezultaty: sprawozdanie z audytu

Audyt kadrowo – płacowy obejmuje analizę i weryfikację w szczególności:

- Prawidłowości stosowania prawa ,  z uwzględnieniem wewnętrznych norm (regulaminy pracy i wynagradzania),

- Ocena prawidłowości dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, ewidencja czasu pracy itp. ewidencje nieobecności w pracy),

- Ustalenia prawidłowości naliczania wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umów o pracę i z umów cywilnoprawnych,

- Prawidłowości  ustaleń uprawnień pracowniczych (wymiar urlopów, potracenia   , w tym składki ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych itp. ),

- Inne wg procedur ustalonych w umowie.