>

Celem badania sprawozdania finansowego, zgodnie z przepisami art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jest  wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości czy ono rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową  i finansową, jak też wynik finansowy jednostki, oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia sprawozdania finansowego, które jest badane. Biegły rewident ma zatem stwierdzić, czy sprawozdanie, jako całość i stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe są wolne od uchybień, polegających na pominięciu lub zniekształceniu informacji ważnych (istotnych) dla czytelnika, i czy można uznać za wiarygodne (rzetelne, zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami <polityką> rachunkowości) i jasne informacje zawarte w tym sprawozdaniu.

Badanie przeprowadzamy zgodnie ze standardami  rewizji krajowymi, a w przypadku braku rozwiązań z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej wg ustalonego Planu badania.

Badanie obejmuje III Etapy.

I.Etap. Badanie wstępne

II.Etap Badanie właściwe (zasadnicze)

III.Etap zakończenie badania

Rezultaty badania, które otrzymuje klient:

1. Opinia o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych;

2. Raport z badania sprawozdania finansowego;