>

Podstawa prowadzenia ewidencji jest Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 z poźn. zm.) 

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Należy zachować limity na każdy rok podatkowy i sprawdzić czy działalność nie jest wyłączona z prowadzenia  takiej ewidencji. Sprawdzić stawki ryczałtu do prowadzonej działalności.

TM AUDYTOR prowadzi ewidencję zgodnie z przepisami w/w ustawy  z uwzględnieniem warunków umownych.

Rezultaty: niezbędne ewidencje, deklaracje podatkowe ,JPK