>

Prowadzenie kadr - obejmuje prowadzenie akt osobowych zgodnie z wymogami przepisów prawa pracy dla każdego pracownika

Bieżącą aktualizację akt

Prowadzenie płac – obejmuje utworzenie kartotek na każdego pracownika jednostki

Wyliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac – obliczenie wynagrodzeń, potrącenia ( naliczenie zaliczek na podatek dochodowy, obliczenia składek ZUS , przygotowanie przelewów do US i ZUS w umownych okresach

Sporządzanie okresowych i rocznych deklaracji ZUS i podatkowych a także PFRON

Wprowadzanie danych do programu i uzgadnianie w okresach rozliczeniowych

Raportowanie wg potrzeb klienta zgodnie z zawarta umową.

Zgłaszanie nowych i zwolnionych pracowników do ZUS.