>

Księgi rachunkowe prowadzimy wg polityki rachunkowości jednostki z uwzględnieniem zasad  ustawy o rachunkowości. 

Rachunkowość jednostki obejmuje:

1)przyjęte zasady (politykę) rachunkowości; 

2)prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

4)wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

5)sporządzanie sprawozdań finansowych;

6)gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

7)poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Szczegółowy zakres usługowego prowadzenia ksiąg i raportowania wynika z zawartej umowy z Klientem.

Rezultaty: księgi rachunkowe  niezbędne ewidencje , deklaracje podatkowe, sprawozdanie finansowe itp.