>

Księgi rachunkowe prowadzimy wg zasad  ustawy o rachunkowości (Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2019 r. poz. 351)zgodnie z polityką rachunkowości klienta.

Rachunkowość jednostki obejmuje:

1)przyjęte zasady (politykę) rachunkowości; 

2)prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

4)wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

5)sporządzanie sprawozdań finansowych;

6)gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

7)poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Szczegółowy zakres usługowego prowadzenia ksiąg i raportowania wynika z zawartej umowy z Klientem oraz polityką rachunkowości klienta zgodna z Uor..

Rezultaty: księgi rachunkowe  niezbędne ewidencje, deklaracje podatkowe JPK ,e- sprawozdanie finansowe itp.

Księgę  przychodów i rozchodów prowadzimy zgodnie w wymogami Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2018, poz. 1779, z późn. zm.)

Prowadzimy dokumentację VAT , w tym JPK

Ewidencje Wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Rezultaty: niezbędne ewidencje, deklaracje podatkowe